0
Warenkorb
€ 0,00

Privacy & Cookie-policy 2euroherdenkingsmunten.nl
Laatst bijgewerkt 25/02/2019
 
 1. Toelichting

Deze Privacy Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online verkoop en marketing van goederen en diensten. 

 
 1. Model

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: We Can Do Better Online BVBA, Korenbloemstraat 13, 8790 Waregem, België, KBO: 0677 538 961](hierna: “WE CAN DO BETTER ONLINE”). 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website https://www.2euroherdenkingsmunten.nl en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1. WE CAN DO BETTER ONLINE leeft de “VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)" en alle van toepassing zijnde nationale bepalingen.
 
1.2. ​​​​De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is WE CAN DO BETTER ONLINE. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.


Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

- Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres en zoektermen
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en eventueel uw profielafbeelding;
 • Categorie 3: bij registratie: Uw naam, voornaam en e-mail adres. 
  Bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres;
 • Categorie 4: via cookies: jouw website voorkeuren: taal
- Categorie 5: uw adresgegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling: Naam, voornaam, adres, postcode, gemeente en e-mail adres.

2.2. WE CAN DO BETTER ONLINE kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

a. door gebruik van cookies (zie onderstaand);

b. tijdens uw registratie en gebruik van de Website;


2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 9.


Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

De onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:
 
 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van WE CAN DO BETTER ONLINE om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 
 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 
 • Categorie 4: De goede en vlotte functionering van de website, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan WE CAN DO BETTER ONLINE uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot WE CAN DO BETTER ONLINE, haar producten en/of diensten. WE CAN DO BETTER ONLINE kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door WE CAN DO BETTER ONLINE bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van WE CAN DO BETTER ONLINE, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien WE CAN DO BETTER ONLINE failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van WE CAN DO BETTER ONLINE geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

WE CAN DO BETTER ONLINE zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat WE CAN DO BETTER ONLINE uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

WE CAN DO BETTER ONLINE zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat WE CAN DO BETTER ONLINE uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. WE CAN DO BETTER ONLINE zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de onderneming en U.

Meer specifiek worden de gegevens gedurende volgende termijnen bewaard:
Categorie 1: IP adres en zoektermen: duur van uw sessie
Categorie 2: Uw account met profielnaam, naam, voornaam, e-mail adres en wachtwoord: onbepekt, voor zolang u hiervan gebruik wenst te maken
Categorie 3: Naam, voornaam en e-mail adres: onbepekt, voor zolang u hiervan gebruik wenst te maken
Categorie 4: Taal: onbeperkt, tot u er voor kiest de cookie te verwijderen
Categorie 5: Naam, voornaam, adres, postcode, gemeente en e-mail adres: Deze worden slechts éénmalig gebruikt ter verwerking van je bestelling, maar bewaard voor boekhoudkundige reden en controle.


Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan WE CAN DO BETTER ONLINE. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. 

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar mathieu@2euroherdenkingsmunten.nl, per post naar We Can Do Better Online BVBA, Korenbloemstraat 13, 8790 Waregem, België of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan WE CAN DO BETTER ONLINE aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Unsere Stärken

1) Alle aktuellen Euro-Münzen zu den besten Preisen

 2) Wir polieren keine Münzen - so vermeiden wir spätere Beschädigungen

 3) 14 tage rückgaberecht

 4) Bezahlen Sie mit Ihrer bevorzugten Zahlungskarte

 5) Schneller Versand

Kontaktinformationen

Firmenname und Adresse:
We Can Do Better Online BVBA
Korenbloemstraat 13
8790 Waregem
Belgien

 Tel .: +32 497 46 14 38
 E-Mail: joachim@2euroherdenkingsmunten.nl

 Betriebsnummer: 0677 538 961
 Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: BE0677 538 961

 Bankkontonummer: BE52 7360 3737 8309
 Bei der KBC Bank Waregem

Abonnieren Sie den Newsletter
Registrieren
Alle Beträge verstehen sich inklusive MwSt.

Powered by CCV Shop

Diese Website verwendet Cookies, um die Anzahl der Besucher zu messen. Wir speichern keine persönlichen Daten.